ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയർ ഹൗസിങ് കോർപ്പറേഷനിൽ ഡ്രൈവർ ആകാം

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 09

കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെയർ ഹൗസിങ് കോർപ്പറേഷനിൽ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവ്.

ഒരു വർഷത്തെ കരാർ നിയമനമായിരിക്കും.

പരസ്യ വിജ്ഞാപന നമ്പർ : KSWC/Admn/Appts/Driver(Con)/2020-21

തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കണം.

Job Summary
Name of post Driver
Qualification Diploma/B.E/B.Tech (ECE,EEE)
Total No. of Posts Two (02)
Experience Minimum 5 years driving experience
Job Location Ernakulam (Kerala)
Last Date 09 October 2020

യോഗ്യത


അഞ്ച് വർഷത്തെ ഡ്രൈവിങ് പ്രവൃത്തി പരിചയം വേണം.

പ്രായപരിധി : 36 വയസ്സ്.

ശമ്പളം : 19,000 രൂപ.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


വിജ്ഞാപനത്തിനോടപ്പം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷാഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തപാൽ മാർഗ്ഗമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

വിലാസം


General Manager,
Kerala State Warehousing Corporation,
Post Box No.1727, Kochi-16

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.kerwacor.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 09

Important Links
Official Notification Click Here
Application Form Click Here
Official Website Click Here
Exit mobile version