പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ജനറ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവസരം

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : നവംബർ 30

ഫോറസ്റ്റ് ജനറ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവസരം : കോയമ്പത്തൂരിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ജനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ട്രീ ബ്രീഡിങ്ങിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അവസരം.

പരസ്യ വിഞ്ജാപനനമ്പർ : 02/2020

തപാൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു


 

 


വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി http://ifgtb.icfre.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

അപേക്ഷാഫീസ് : 300 രൂപ.

വനിതകൾ/എസ്.സി./എസ്.ടി.ഭിന്നശേഷിക്കാർ/വിമുക്തഭടർ എന്നിവർക്ക് 100 രൂപയാണ് ഫീസ്.

DIRECTOR,IFGTB എന്ന പേരിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ മാറാൻ കഴിയുന്ന ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി അപേക്ഷയോടപ്പം അയക്കുക.

വെബ്‌സൈറ്റിലെ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ;

The Director,
Institute of Forest Genetics & Tree Breeding (IFGTB),
Forest Campus,Cowly Brown Road,
R.S.Puram,
Post Box No.1061,
Coimbatore – 641002 (T.N)

എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : നവംബർ 30

Important Links
Official Notification Click Here
Apply Link Click Here
Exit mobile version